Algemene Voorwaarden

Dutch Virtual Service’s
Roerdomp 22
1628AW Hoorn
helpdesk@camilejansen.nl
Whatsapp: 06-30180282
KvK nr:81777825
BTW nr:NL003602159B79

General Terms & Agreement

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en alle door Mistress Camile Jansen ‘Meesteres Camile Jansen’ (onder de naam van Dutch Virtual Service’s), te verrichten website diensten respectievelijk te leveren producten. Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Algemene voorwaarden – General terms & Conditions

(Dutch Version. English Version available on request, send an e-mail to: helpdesk@camilejansen.nl)

ARTIKEL 1 – DEFINITIEBEPALING

De in deze Algemene Voorwaarden, met hoofdletters aangeduide, begrippen hebben de volgende betekenis:

Aanmelding:

De aanmelding bij Meesteres Camile Jansen van en door de Klant om met een eigen computer gebruik te gaan maken van het Meesteres Camile Jansen Platform en aldus van de Diensten;

Content:

Het gedeelte van de Dienst dat tekst, beeld (photo/video) en/of geluidfragmenten bevat;

Diensten:

De door Meesteres Camile Jansen aan te bieden diensten, bestaande uit (a) contentprogramma’s, (b) contentopslag, (c) contentstreaming (d) contenthosting (e) Website en (f) de Helpdesk als alle eventueel daaraan (later) toegevoegde diensten en/of producten. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden over de “Diensten” wordt gesproken, worden zowel alle hiervoor genoemde onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;

Derdendiensten:

Diensten die door derde partijen worden aangeboden via het Meesteres Camile Jansen WebPlatform. Voor deze diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden van betreffende leverancier(s). Voor derdendiensten geldt dat deze als zodanig zijn gekenmerkt en waarvoor Meesteres Camile Jansen geen kosten in rekening brengt;

Derdenproducten:

Producten (goederen) die door derde partijen worden aangeboden via de Meesteres Camile Jansen Diensten. Voor deze producten kunnen aanvullende voorwaarden gelden van betreffende leverancier. Voor derdenproducten geldt dat deze als zodanig zijn gekenmerkt en waarvoor Meesteres Camile Jansen geen kosten in rekening brengt;

Inloggegevens:

De door de Klant opgegeven strikt persoonlijke combinatie van loginnaam en toegangscode. De loginnaam bestaat uit een valide e-mailadres en de toegangscode uit een geheime combinatie van cijfers/letters;

Klant:

De persoon met wie anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een Overeenkomst tot stand komt en Inloggegevens zijn opgegeven waarmee de Diensten kunnen worden gebruikt;

Meesteres Camile Jansen:

Meesteres Camile Jansen; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en handelend onder de naam Lovemakers Ned;

Meesteres Camile Jansen:

“helpdesk@camilejansen.nl” of enig ander te zijner tijd door Meesteres Camile Jansen gebruikt e-mailadres voor ondersteuning van Klant;

Netiquette:

De algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en de toekomstige aanpassing daarvan;

Overeenkomst:

De Overeenkomst tussen Meesteres Camile Jansen en de Klant inzake de levering van de Diensten en tot stand gekomen door aanvaarding door Meesteres Camile Jansen van de Aanmelding en op grond waarvan door Meesteres Camile Jansen aan de Klant toegang tot de Diensten wordt verleend;

Platform:

Koppelpunten met Internet Service Providers, huurlijnen en glasvezels en alle bijbehorende actieve en passieve componenten die onder controle van Meesteres Camile Jansen en haar Internet Service Provider staan en welke de (tijdelijke) overdracht mogelijk maakt van de Diensten;

Website:

Het deel van de Website van Meesteres Camile Jansen dat ter beschikking staat voor de Klant als onderdeel van de Diensten. De Website, of delen van de website, is te vinden op domeinnaam *.camilejansen.nl;

Software:

De eventueel door Meesteres Camile Jansen aan de Klant ter beschikking gestelde software;

Storing:

Het niet beschikbaar zijn voor de Klant van een substantieel gedeelte van de Diensten als gevolg van een storing in het Meesteres Camile Jansen Platform, met uitzondering van onderhoud en aanpassingen aan het Meesteres Camile Jansen Platform;

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Meesteres Camile Jansen en de Klant, uit welke hoofde dan ook.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden door Meesteres Camile Jansen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Meesteres Camile Jansen heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden vooraf schriftelijk en/of per e-mail en/of op de Website en/of op de nota aan de Klant bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een zodanige datum als vermeld in die bekendmaking. Indien de Klant de Diensten na de datum van inwerkingtreding als hiervoor bedoeld, blijft gebruiken, accepteert de Klant de gewijzigde Algemene Voorwaarden, tenzij de Klant binnen 21 (eenentwintig) dagen na deze bekendmaking schriftelijk (per post of per e-mail) kenbaar heeft gemaakt dat zij de Overeenkomst beëindigt met in achtneming van de opzegtermijn (zie artikel 9).

2.4

Alle aanbiedingen van Meesteres Camile Jansen zijn geheel vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod van Meesteres Camile Jansen wordt aanvaard, is Meesteres Camile Jansen gerechtigd binnen 3 (drie) werkdagen na deze aanvaarding haar aanbod te herroepen.

ARTIKEL 3 – AANMELDEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1

De Aanmelding komt tot stand door het “on-line” invullen door de Klant van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op de Website, het verzenden van dat aanmeldingsformulier naar Meesteres Camile Jansen via de Website en de ontvangst door Meesteres Camile Jansen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Meesteres Camile Jansen bevestigt de aanmelding zo spoedig mogelijk langs elektronische weg. Het niet tijdig bevestigen van de aanmelding geldt als een verwerping daarvan.

3.2

De Klant is verplicht Meesteres Camile Jansen bij de Aanmelding te voorzien van in ieder geval naam, Inloggegevens en geboortedatum (of verificatie dat de persoon ouder dan 18 jaar is, alsmede, in geval er gebruik wordt gemaakt van Diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht en gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, woonplaats en bankrekeninggegevens van de Klant. De Klant dient deze gegevens in te vullen op het in het vorige lid bedoelde aanmeldingsformulier. Wijzigingen in deze gegevens dient de Klant binnen 30 (dertig) dagen nadat deze wijzigingen zich hebben voorgedaan aan Meesteres Camile Jansen mede te delen per aangetekend schrijven. Indien de in dit lid bedoelde gegevens van de Klant niet correct (blijken te) zijn, is Meesteres Camile Jansen gerechtigd het gebruik van de Diensten door Klant met onmiddellijke ingang te beperken of te blokkeren. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens en alle gevolgen die ontstaan door het feit dat opgegeven gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid zijn volledig voor rekening en risico van de Klant.

3.3

Door het invullen en het verzenden van het aanmeldingsformulier, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, accepteert Klant de Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden gelden voor de (levering van de) Diensten.

3.4

Meesteres Camile Jansen is te allen tijde gerechtigd de Aanmelding om haar moverende redenen niet te accepteren. Meesteres Camile Jansen is nimmer gehouden de Klant omtrent de redenen van niet-acceptatie nader in te lichten Meesteres Camile Jansen kan onder meer de Aanmelding weigeren indien:

geen geldig en recent uittreksel van de Kamer van Koophandel kan worden overlegd indien de Klant een rechtspersoon is;

er niet voldoende voorzieningen aanwezig zijn bij de Klant om de Diensten te kunnen realiseren;

de Klant geen machtiging geeft voor automatische incasso;

Meesteres Camile Jansen verwacht dat de Klant zich niet zal houden aan de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of de andere van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen

3.5

Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanmelding door Meesteres Camile Jansen schriftelijk of per e-mail aan de Klant is geaccepteerd.

3.6

De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, indien en voor zover hetgeen bepaald in Afdeling 9A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Eventuele in rekening gebrachte abonnementsgelden, zullen binnen 30 dagen na ontbinding worden terugbetaald.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK DIENSTEN

4.1

Het gebruik van de Diensten door de Klant is geheel voor eigen risico van Klant. De Klant is tevens volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al hetgeen onder zijn Inloggegevens gebeurd, waarbij gedacht kan worden aan alle data die hij/zij of een derde onder zijn Inloggegevens verzendt, ontvangt en/of opslaat, dan wel probeert te verzenden, te ontvangen en/of op te slaan door gebruik van de Diensten.

4.2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn Inloggegevens en/of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten. De Inloggegevens en daarmee samenhangende wachtwoorden zijn strikt persoonlijk en de Klant dient ervoor zorg te dragen dat hij/zij hiermee vertrouwelijk omgaat, ten einde misbruik door derden te voorkomen.

4.3

Derdendiensten (o.a. door affiliates) worden geleverd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder(s) van deze Derdendiensten en Meesteres Camile Jansen realiseert slechts directe toegang tot deze Derdendiensten via het Meesteres Camile Jansen Platform.

4.4

Derdenproducten (o.a. van affiliates) worden geleverd onder verantwoordelijkheid van de leverancier(s) van deze producten en Meesteres Camile Jansen informeert slechts over deze producten via het Meesteres Camile Jansen Platform.

4.5

Meesteres Camile Jansen spant zich in om de toegang van derden tot de Inloggegevens van de Klant te voorkomen en de Klant erkent nadrukkelijk dat Meesteres Camile Jansen op geen enkele wijze kan en zal garanderen dat een derde geen toegang kan verkrijgen tot de Inloggegevens van de Klant.

4.6

Klant erkent dat het internet een wereldwijd open systeem van gekoppelde netwerken en computers is. Meesteres Camile Jansen zal al het redelijke doen wat van haar te verwachten is om er voor zorg te dragen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Meesteres Camile Jansen garandeert, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, uitdrukkelijk niet:

dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor de Klant;

dat de Diensten aan de verwachtingen en eisen van de Klant (kunnen) voldoen;

dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.

ARTIKEL 5 – VRIJWARING / GARANTIE

5.1

Door gebruik te maken van de Diensten, garandeert de Klant, indien deze diensten Content bevatten, dat de klant deze Content uitsluitend aanwendt voor privégebruik, en de Content niet verder (commercieel) verspreidt en/of openbaar maakt zonder nadrukkelijke toestemming van Meesteres Camile Jansen .

5.2

De Klant is aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst(en) en de daarin vervatte content. De Klant vrijwaart Meesteres Camile Jansen voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit, schending van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten.

ARTIKEL 6 – STORINGEN / ONDERHOUD / HELPDESK

6.1

Indien een Storing, dan wel een andere incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van de Klant,

kan Meesteres Camile Jansen de door haar gemaakte kosten ter opheffing van deze Storing, dan wel ander incident, fout of defect voor rekening van die Klant laten komen.

6.2

Indien een Storing ten gevolge heeft dat de Diensten meer dan 48 (achtenveertig) uren na de bevestiging van Meesteres Camile Jansen van de door de Klant aan Meesteres Camile Jansen gemelde Storing, aaneengesloten niet ter beschikking staan van de Klant, zal Meesteres Camile Jansen de maandelijkse verschuldigde bedragen voor een evenredig deel van de dagen dat de Dienst niet aaneengesloten ter beschikking is geweest, niet in rekening brengen. Dit zal niet gelden indien de Storing het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van de Klant in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden of is ontstaan door aangesloten hard- en/of software bij de Klant.

6.3

De Klant is gerechtigd in verband met het functioneren van de Diensten, gebruik te maken van de helpdesk. De helpdesk is door de Klant te bereiken via de Website of via het Meesteres Camile Jansen e-mailadres. Alle kosten die de Klant moet maken om de helpdesk te kunnen bereiken zijn geheel voor rekening van de Klant. De helpdesk zal zich naar beste vermogen inspannen om door de Klant gestelde vragen snel en accuraat af te handelen.

6.4

Meesteres Camile Jansen is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Klant te beperken en/of wijzigingen aan te brengen in of onderhoud te plegen aan het Meesteres Camile Jansen Platform.

ARTIKEL 7 – SPECIFIEKE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENSTEN

7.1

De Diensten zijn uitsluitend ontwikkeld voor particulier gebruik en tenzij met Meesteres Camile Jansen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Klant niet gerechtigd de aan hem te verlenen Diensten en/of producten voor commerciële doeleinden te gebruiken.

7.2

Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of producten te verkopen, verhuren, op enige wijze opnieuw ter beschikking te stellen aan derden of op enige andere wijze te exploiteren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Meesteres Camile Jansen.

7.3

De Klant zal de Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving alsmede alle toepasselijke internetregelgeving, waaronder de Netiquette. De Klant zal onder andere:

de Diensten niet gebruiken ten behoeve van illegale activiteiten en niet voor beledigende, bedreigende, discriminatoire of obscene activiteiten;

geen activiteiten ondernemen welke de beschikbaarstelling van de Diensten aan andere gebruikers van het Meesteres Camile Jansen Platform zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou kunnen beïnvloeden;

de Diensten niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen welke een inbreuk maken op auteursrechterlijk beschermde werken of welke anderszins in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden

7.4

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Download hier het modelformulier herroeping.

ARTIKEL 8 – TARIEVEN

8.1

De door de Klant aan Meesteres Camile Jansen verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Diensten alsmede de betalingstermijnen zijn weergegeven op de Website en zijn de Klant bekend door de Aanmelding en de keuzes die de Klant daarin maakt. De termijnen van betaling zijn fataal van aard, zodat de Klant indien hij niet tijdig betaalt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim is en Meesteres Camile Jansen de te leveren Diensten en/of producten onmiddelijk kan opschorten en/of stopzetten.

8.2

Meesteres Camile Jansen behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk en/of per e-mail aan de Klant bekend gemaakt en zullen tevens op de website zichtbaar zijn. Zij treden in werking minimaal 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking. Indien de Klant de Dienst na deze periode van minimaal 30 (dertig) dagen blijft gebruiken, accepteert de Klant de gewijzigde tarieven. De Klant die zich niet kan verenigen met de wijziging van de tarieven, is gerechtigd de Overeenkomst binnen 21 dagen na bekendmaking van de nieuwe tarieven en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 op te zeggen. De oude tarieven blijven dan van toepassing gedurende de opzegtermijn.

8.3

Tenzij anders overeengekomen zal de Klant de door aan Meesteres Camile Jansen verschuldigde tarieven betalen door middel van automatische incasso van de door de Klant opgegeven bankrekening of op enige andere manier zoals door Meesteres Camile Jansen bepaald. Door de Aanmelding en de totstandkoming hierdoor van de Overeenkomst, machtigt de Klant Meesteres Camile Jansen tot dit automatische incasso.

8.4

Het is de klant toegestaan om het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen na afschrijving te stoorneren. Hier dient een valide reden aan ten grondslag te liggen. De klant dient het verschuldigde bedrag direct op een andere wijze te voldoen.

8.5

Meesteres Camile Jansen heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

8.6

Indien de Klant enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde voldoet, zal de Klant schriftelijk (per reguliere post of per e-mail) worden aangemaand alsnog de betaling per ommegaande te voldoen. Meesteres Camile Jansen is gerechtigd om met onmiddellijke ingang het gebruik maken van de Diensten door de Klant op te schorten.

8.7

Indien de betaling niet binnen een periode van 14 (veertien) dagen bij Meesteres Camile Jansen is bijgeschreven, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Meesteres Camile Jansen is gerechtigd aan de Klant een extra vergoeding in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente over het verschuldigd bedrag alsmede de kosten die gemoeid zijn met de incasso van deze bedragen, welk bedrag in ieder geval € 35,- (euro) bedraagt.

ARTIKEL 9 – TARIEVEN

9.1

De Overeenkomst tussen de Klant en Meesteres Camile Jansen vangt aan op de eerste dag na acceptatie van de Aanmelding.

9.2

De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de termijn die middels het website registratie systeem is verkozen, met een maximum van een periode van 1 jaar. De Overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd na deze tijdsduur voor een zelfde periode als de klant daar in de voorkeursinstellingen via het online registratie systeem mee akkoord is gegaan. In geval van opzeggen geldt een standaard opzegtermijn van 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode. Bovengenoemde periodes zijn niet van toepassing indien anders staat aangegeven tijdens het afsluiten van de Overeenkomst op het aanmeldformulier.

9.3

Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant de Dienst niet langer gebruiken. Artikel 10 (geschillen en toepasselijk recht) alsmede alle overige artikelen die geacht worden te blijven voortduren na het einde van de Overeenkomst, zullen na het beëindigen van de Overeenkomst van toepassing blijven voor zover het schade betreft die is terug te voeren op de contractperiode.

9.4

Onverminderd het overige ter zake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is Meesteres Camile Jansen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen door een daartoe strekkende kennisgeving aan de Klant, indien:

aan de Klant voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, of het faillissement van de klant wordt aangevraagd of toegekend, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, dan wel indien de Klant is overleden, dan wel een verzoek jegens de Klant is ingediend op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

de Klant in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of op enige ander wijze toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Meesteres Camile Jansen;

de Klant verhuist naar een perceel waar de Diensten niet aangeboden kunnen worden door Meesteres Camile Jansen

9.5

Bedragen die de Klant verschuldigd is aan Meesteres Camile Jansen in verband met gebruik van de Diensten en/of producten voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst blijven na beëindiging onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. In geval van opschorting blijven de overeengekomen vergoedingen die de Klant verschuldigd is onverkort van kracht.

9.6 Abonnementen worden afgesloten en aangegaan voor de gehele periode zoals duidelijk aangegeven op de website en door de Klant gekozen. De afgesloten abonnementperiode wordt automatisch geactiveerd wanneer de Klant zijn online betaling voldoet. Dit is een geautomatiseerd systeem en het is voor de Klant niet mogelijk om tussentijds te wijzigen of op te zeggen voordat zijn afgesloten abonnementsperiode is afgelopen. Wanneer de Klant tussentijds/voortijdig zijn abonnementperiode wel wil wijzigen of stopzetten, zal er in verband met bijkomende administratie-, en afhandelingskosten geen (deel)restitutie van het reeds betaalde abonnement geld plaatsvinden.

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1

Alle geschillen welke tussen de Klant en Meesteres Camile Jansen mochten ontstaan zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden berecht door de bevoegde rechter en hogere rechters te Alkmaar in Nederland.

10.2

Op elke overeenkomst tussen Meesteres Camile Jansen en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u een email sturen naar helpdesk@camilejansen.nl